اخبار حقوقی و قضایی

۲ تا ۳ سال حبس مجازات افرادی که تهدید می‌کنند

تهدید از جمله جرائمی است که در قانون آمده است اما برای تحقق آن شرایط خاصی ذکر شده است.

در قانون مجازات اسلامی درباره تهدید صحبت شده  و در چندین ماده قانونی درباره آن توضیحاتی داده شده است؛ مطابق با قانون اگر شخصی، دیگری را تهدید کند باید مجازات قانونی را تحمل کند.

براساس قانون هرگاه فردی با قهر، اکراه، حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضرر‌های نفسی، شرفی، مالی یا به افشای اسرار، پخش فیلم و …  خود آن شخص یا بستگانش تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

در صورتی که فرد  با تهدید موفق شود که سند یا نوشته‌ای را از دیگری بگیرد به حبس از ۳ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از دو ماه تا دوسال حبس  یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا