قوانین و مقررات وکالت

نظام‌نامه ماده ۵۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۳/۹ هیئت وزیران

هيئت وزرا در جلسه نهم خرداد ۱۳۱۵ نظر به قسمت دوم از ماده ۵۴ قانون وكالت مقرر می‌دارد:

ماده ۱ ـ وکلایی كه واجد شرایط ذيل هستند ممكن است براي خدمت قضائي يا اداري از طرف وزارت عدليه استخدام شوند ولي رتبه آن‌ها وقتي تثبيت خواهد شد كه لااقل دو سال در محاكم يا ادارات وزارت عدليه مشغول خدمت باشند و در ظرف مدت مزبور راجع به خدمت قضائي يا اداري محكوميت انتظامي يا اداري از درجه سه به بالا پيدا نكنند.

۱ – عدم سابقه محكوميت بجنحه يا جنايت

۲ – نبودن تحت محاكمه جزائي يا انتظامي

۳ – نداشتن محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا اعم از اينكه محكوميت سابق مربوط به خدمت رسمي يا وكالت بوده باشد و در صورت محكوميت پنج سال از تاريخ اجرا آن گذشته باشد

۴ – سلب صلاحيت قضائي از داوطلب نشده باشد

۵ – هرگاه ماده ۱۰۸ قانون اصول تشكيلات عدليه يا مواد ۴۵ و ۴۸ قانون وكالت درباره داوطلب اجراشده باشد پنج سال از تاريخ رفع آن گذشته باشد مگر آنكه محكمه انتظامي او را تبرئه كرده باشد

۶ – در حين اجرا قانون وكالت مستخدم دولت (به‌استثناء كنتراتي يا شغل معلمي) نباشند

۷ – مشهور به فساد اخلاق و معتاد به افیون و مسكر نباشند.

تبصره اشخاصي كه داراي سابقه خدمت قضائي هستند مشمول اين نظامنامه نمی‌شوند و تابع مقررات قانون استخدام قضات می‌باشند.

ماده ۲ ـ براي تشخيص رتبه شرایط ذيل مقرر است:

۱ – براي رتبه ۹

۱ – پانزده سال سابقه شغل وكالت در حين تقاضاي استخدام

۲ – داشتن اجازه‌نامه وكالت درجه اول در حين تقاضاي استخدام

۳ – درصورتی‌که سابقاً محكمه عالي انتظامي رسيدگي به صلاحیت او نموده صلاحيت و قابليت او را براي وكالت در تمام مراحل تصديق كرده باشد

۲ – براي رتبه‌های ۷ و ۸

۱ – ده سال سابقه شغل وكالت در حين تقاضاي استخدام

۲ – داشتن اجازه‌نامه وكالت درجه اول در حين تقاضاي استخدام

۳ – محكمه عالي انتظامي درصورتی‌که سابقاً رسيدگي به صلاحیت او نموده صلاحيت و قابليت او را براي وكالت در تمام مراحل تصديق كرده باشد

۳ – براي رتبه‌های ۵ و ۶ هفت سال سابقه شغل وكالت و داشتن اجازه‌نامه درجه اول.

۴ – براي رتبه از ۴ به پائین پنج سال سابقه شغل وكالت و اجازه‌نامه درجه دوم بعلاوه پذيرفته شدن در امتحان با معدلي كه كمتر از چهار نباشد درصورتی‌که سابقاً امتحان نداده باشد.

ماده ۳ ـ امتحان مقرر موارد ۴ و ۵ ماده ۲ اين نظامنامه مطابق مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ نظامنامه اجرا قانون وكالت به عمل می‌آید و به‌اضافه يك امتحان عملي.

ماده ۴ ـ داوطلبان بايد به اداره وكالت تقاضانامه بدهند و اداره مزبور مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ دريافت تقاضانامه خلاصه از سوابق تقاضاکننده تهيه و به‌ضمیمه اصل تقاضانامه به وزارت عدليه تقديم دارد.

ماده ۵ ـ وزارت عدليه در صورت موافقت تقاضانامه و خلاصه سوابق شخص تقاضاکننده را توسط مدعی‌العموم كل به دیوان عالي تميز می‌فرستد تا هيئت عمومي ديوان تميز قابليت تقاضاکننده را ازهرجهت در نظر گرفته هم نسبت به اصل قابليت و هم نسبت به تعیین رتبه رأی دهند.

ماده ۶ – رأی هيئت عمومي ديوان عالي تميز بايد به‌طور مخفي و با ورقه سفيد و سياه اخذ شود.

ماده ۷ – در موقع اخذ رأی بايد لااقل سه‌ربع روسا و اعضاء ديوان عالي تميز حاضر باشند و در صورتي رأی قبول مناط اعتبار است كه لااقل دو ثلث از اوراق آراء سفيد كه علامت قبول است باشد.

ماده ۸ – در موارد اشخاصي كه داراي درجه علمي از دانشکده‌های حقوق يا مدارس علوم سياسي از درجه ليسانس به بالا هستند امتحان الزامي نيست و خمس مدت شغل وكالت مقرر در اين نظامنامه براي آن‌ها تقليل بايد داده شود.

ماده ۹ – اين نظامنامه كه مشتمل بر ۹ ماده و يك تبصره است از تاريخ تصويب قابل‌اجرا است.

دکمه بازگشت به بالا