قوانین و مقررات وکالت

نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ وزیر عدلیه

نظر به مواد ۱ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ و شق دوم از ماده ۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ و ۳۳ و ۴۶ قانون وكالت نظامات ذيل را مقرر می‌دارد:

فصل اول ـ در تعيين وكلا محدود و كارگشايان و درخواست پروانه وكالت

ماده ۱ ـ رئيس قسمت تشكيلات وکلا به‌منظور اجرا تبصره يك قانون وكالت همه‌ساله قبل از شهريورماه صورتي با رعايت احتياجات حوزه‌های قضائي و استعداد وکلا محل تهيه و به وزارت عدليه پيشنهاد می‌نماید پس از تصويب مراتب را به عدليه محل و وكيلي كه محدود گرديده اعلام می‌دارد:

ماده ۲ ـ رئيس تشكيلات وکلا همه‌ساله از محل‌هایی كه به‌قدر كفايت از وکلا درجات سه‌گانه ندارد صورتي تهيه و پس از تصويب وزارت عدليه اعلاني براي استحضار داوطلبان كارگشايي منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانيه و تاريخ حضور در مركز را در آن قيد می‌نماید.

ماده ۳ ـ برنامه امتحانات كارگشايان عبارت است از:

۱ ـ كليات قانون اصول محاكمات حقوقي

۲ ـ جزائي.

۳ – مدني

۴ ـ مجازات عمومي.

۵ ـ قوانين و نظامنامه‌های ثبت‌اسناد و املاك.

۶ ـ قانون و نظامات راجعه به وكالت

۷ ـ كليات قوانين تجاري

ماده ۴ ـ امتحان كتبي و شفاهي است و حداكثر نمرات شش است. شش خيلي خوب ـ پنج خوب ـ چهار كافي ـ سه قابل‌قبول ـ دو بد ـ يك خيلي بد.

ماده ۵ ـ براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل كتبي و شفاهي نبايد از سه كمتر باشد و مع‌هذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره يك يا دو نمره دو باشد مردود است.

ماده ۶ ـ هيئت ممتحنه را وزير عدليه از قضات و استادان دانشكده حقوق تحت نظر مدعی‌العموم كل تشكيل می‌دهد.

ماده ۷ ـ جلسات امتحان در فروردين و مهرماه تشكيل می‌شود.

ماده ۸ ـ نتيجه امتحان ضمن صورت‌مجلس از طرف هيئت ممتحنه به دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا ارسال می‌شود.

ماده ۹ ـ دفتر كل بازرسي و تشيكلات وکلا مكلف است مدتي را كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك قانون وكالت و تطبيق وضع وکلا هر محل با ماده مزبور تعيين می‌نماید در مجله رسمي و عدليه محل اعلام و مرجع تسليم اوراق و درخواست و شرايط آن را تعيين نمايد.

ماده ۱۰ ـ پاركه هاي ولايات و امناي صلح در نقاطي كه پاركه نيست مکلف‌اند اوراق و درخواست پروانه وكالت و ضمایم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشكيلات وکلا بفرستند.

ماده ۱۱ ـ درخواست پروانه وكالت بايد داراي ضمایم ذيل باشد:

۱ ـ چهار قطعه عكس

۲ ـ قبض وديعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست

۳ ـ مستندات درخواست از قبيل تصديق سنين سابقه وكالت يا تصديق سنين سابقه قضائي يا رونوشت مصدق مدارك معلومات ـ مرجع صدور تصديق سابقه وكالت قسمت تشكيلات وکلا و سابقه قضائي يا خدمات اداري، اداره كارگزيني مربوطه است.

ماده ۱۲ ـ درصورتی‌که دانشنامه ليسانس از دانشکده‌های خارجه صادرشده باشد تصديق شورای عالی معارف كه حاكي از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نيز لازم است.

ماده ۱۳ ـ هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاري براي رفع نواقص از طرف رئيس قسمت تشكيلات وكلا می‌شود كه در ظرف مدت ده روز نواقص را مرتفع نمايد پس از انقضاء مدت مزبور درصورتی‌که تقاضاكننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نيز منقضي شده باشد ديگر درخواستي از تقاضاكننده پذيرفته نمی‌شود.

ماده ۱۴ ـ قسمت تشكيلات وکلا براي تشخيص صلاحيت و درجه تقاضاكننده اوراق مخصوصي بايد ترتيب بدهد و رأي رئيس دفتر كل بازرسي و تشيكلات وکلا را به‌وسیله آن به تقاضاكننده ابلاغ نمايد.

ماده ۱۵ ـ ابلاغ مزبور ممكن است در دبيرخانه دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا و يا به‌وسیله مأمورین ابلاغ يا دفتر محاكم يا پاركه هاي ولايت به عمل آيد در هر سه صورت ابلاغ كننده بايد تاريخ ابلاغ و امضاء كسي را كه به او ابلاغ‌شده تصديق نمايد و درصورتی‌که ابلاغ شونده از رؤيت استنكاف نمايد استنكاف او را بنويسد.

ماده ۱۶ ـ تقاضاي رسيدگي از محكمه انتظامي كه در ماده ۱۲ قانون وكالت مقرر است به‌وسیله عرض حال به عمل می‌آید و هرگاه معترض مستنداتي داشته باشد و ضميمه عرض حال ننمايد پس از ابلاغ عرض حال به قسمت تشكيلات وکلا ديگر سندي از او پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۱۷ ـ عرض حال بايد در دو نسخه تنظيم و يك نسخه از آن را دفتر دیوان عالی تميز در ظرف پنج روز از تاريخ وصول به قسمت تشكيلات وکلا بفرستد.

ماده ۱۸ ـ هرگاه جهت اختلاف صلاحيت علمي تقاضاكننده براي شغل وكالت يا براي درجه مورد تقاضاي او باشد محكمه انتظامي اختباري از معلومات او به عمل خواهد آورد اختبار مزبور كتبي و شفاهي است و هرگاه راجع به صلاحيت اخلاقي تقاضاكننده باشد محكمه عالي انتظامي اظهارات نماينده دفتر كل بازرسي وکلا را استماع خواهد نمود.

ماده ۱۹ ـ مفاد رأی دفتر كل بازرسي درصورتی‌که مبني بر رد باشد بايد به محاكم و مراجع قضائي و ثبت‌اسناد اطلاع داده شود كه شخص مردود را به وكالت نپذيرند و درصورتی‌که رأی مزبور از طرف محكمه انتظامي نقض شود بايد مراتب به محاكم و مراجع قضائي اعلام گردد.

ماده ۲۰ ـ متن سوگندنامه كه به‌موجب ماده ۱۴ قانون وكالت مقرر است به نحو ذيل است:

این‌جانب امضاء كننده ذيل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم ياد می‌نمایم كه قوانين و نظامات مخصوصاً قوانين و نظامات مربوطه به شغل وكالت را هميشه محترم شمرده و کوچک‌ترین اقدامي برعليه تأمین قضائي و شرافت قضاوت و وكالت ننمايم و در حفظ حيثيات شغلي كه بدان نائل شده‌ام ساعي و جز عدالت و احقاق حق منظور ديگري نداشته باشم و نسبت به مقامات قضائي و اداري رعايت احترام را نموده راستي و پاک‌دامنی را در كليه امور شخصي و اداري و كارهاي مرجوعه رويه خود قرار دهم و در امور راجعه نظريات خصوصي را داخل ننموده و پيرامون کینه‌ورزی و انتقام‌جوئی نگرديده و هميشه مدافع از حق و صلح‌طلب باشم. شرافت من وثيقه اجرا اين سوگندنامه است.

ماده ۲۱ ـ پروانه وكالت پس از اجرا سوگند كه مطابق آئين فوق به عمل می‌آید به وكيل داده می‌شود.

ماده ۲۲ ـ در هر حوزه كه اجرا قانون وكالت تمام‌شده باشد وکلا آن حوزه در حضور هيئتي كه در ماده ۲۳ مقرر است سوگند ياد خواهند نمود.

ماده ۲۳ ـ (اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۱۸) هيئت مندرج در ماده ۲۲ مركب است از رئيس دادگاه انتظامي و رئيس و دادستان دادگاه وکلا و از دادگاه‌های عمومي رئيس و دادستان استان و رئيس و دادستان شهرستان در مركز رئيس و دادستان استان و رئيس و دادستان شهرستان و یک نفر از امناي دادگاه بخش در مقرر حوزه‌های استان ولايات رئيس و دادستان شهرستان و یک نفر از امناي دادگاه بخش يا كارمند علی‌البدل يا يكي از بازپرس‌ها به انتخاب رئيس دادگستري با رعايت تقدم رتبه براي مقر حوزه‌های شهرستان امين دادگاه بخش براي مقر حوزه‌های دادگاه بخش و مأمورين صلح براي مقر حوزه‌های بخش‌دارها.

ماده ۲۳ مكرر (الحاقي ۳۱/۲/۱۳۱۷)- مراسم سوگند اشخاص كه بعد از اجرا آئين سوگند در هر محل به سمت وكالت در عدليه يا كارگشائي قبول می‌شوند و همچنين اشخاصي كه با داشتن عذر موجه نتوانسته باشند در جلسه سوگند حاضر شوند در مركز در حضور رئيس دادگاه استيناف و در شهرستان‌ها در حضور رئيس عدليه به محل به عمل ميايد.

ماده ۲۴ ـ محل و روز و ساعت حضور براي مراسم سوگند از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا تعيين و به اعضاء هيئت و وکلا عدليه اطلاع داده می‌شود.

ماده ۲۵ ـ اعضاء هيئت بالباس رسمي قضاوت و وکلا عدليه بالباس مخصوص به‌نحوی‌که در فصل پنجم مقرر است بايد حاضر شوند.

ماده ۲۶ ـ جلسه سوگند علني است.

ماده ۲۷ ـ وکلا به ترتیب درجه و رعايت حروف تهجي نام خانوادگي يكان يا دسته‌دسته (دسته عبارت از ۳ الي ۵ نفر است) به تشخيص هيئت سوگند ياد می‌نمایند.

ماده ۲۸ ـ سوگندنامه در موردي كه وکلا يكان يكان سوگند ياد نمايند به‌وسیله خود وكيلي كه سوگند ياد می‌نماید قرائت می‌شود. سپس عده‌ای كه سوگند ياد می‌نمایند دست راست را بلند كرده عبارت ذيل را به صداي بلند ادا می‌نماید (به همین مراتب سوگند ياد می‌کنم) پس‌ازآن ذيل سوگندنامه را امضاء می‌کنند.

ماده ۲۹ ـ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامي اشخاصي كه سوگند ياد نموده‌اند ضمن صورت‌مجلس به قسمت تشكيلات وکلا اطلاع داده می‌شود.

ماده ۳۰ ـ رئيس قسمت تشكيلات وکلا در مركز و مدعيان عمومي بدايت در ولايات مأمور اجراي اين آئين هستند.

فصل دوم ـ در تشكيلات كانون وکلا و معاضدت قضائي

ماده ۳۱ ـ رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا در هر حوزه كه تشكيل كانون وکلا را لازم بداند پيشنهادي با ذكر دلایل لزوم به وزارت عدليه تقديم می‌کند تا در صورت تصويب اقدام به تشكيل كانون نمايد.

ماده ۳۲ ـ براي اجراي شـق اول ماده ۱۹ قانون وكالـت كانون وکلا می‌تواند داراي قسمت‌های مختلفه باشد و همچنين مجاز است براي ترقي علمي وکلا نشريات حقوقي داشته و جلسات خطابه با حضور رئيس پاركه وکلا در مركز و مدعی‌العموم بدايت در ولايات تشكيل دهد.

ماده ۳۳ ـ تعداد اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره نصف اعضاء اصلي است و اسامي اعضاء اصلي و علی‌البدل بايد در مجله رسمي اعلان شود.

ماده ۳۴ ـ مؤسسه معاضدت قضائي در مركز است و داراي شعب ذيل می‌باشد:

۱ ـ دبيرخانه

۲ ـ شعبه عرايض

۳ ـ شعبه قضائي

ماده ۳۵ ـ كاركنان معاضـدت قضائـي بايد حتی‌المقدور از بين وکلا عدليه انتخاب شوند ممكن است براي آن‌ها حق‌الزحمه در بودجه كانون منظور شود.

ماده ۳۶ ـ تقاضاي معاضدت به دبيرخانه مؤسسه مزبور داده می‌شود كساني كه دور از مركز معاضدت قضائي هستند می‌توانند مستقیماً يا توسط كانون محل درصورتی‌که تشکیل‌شده باشد و يا به‌وسیله دفتر عدليه اقامت خود را تقاضا نمايد. در این صورت كانون يا دفتر عدليه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات و مداركي كه به‌موجب اين نظامات مقرر است در اسرع اوقات به دبيرخانه معاضدت قضائي ارسال دارند.

ماده ۳۷ ـ درصورتی‌که معاضدت قضائي لازم بداند كه توضيحاتي از تقاضاكننده بخواهد مشاراليه به‌وسیله نامه يا اخطار احضار می‌شود ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج از مركز معاضدت قضائي باشد تحقيقات به‌وسیله يكي از وکلا يا دفتر عدليه محل يا پاركه محل اقامت تقاضاكننده به عمل می‌آید.

۱ ـ تصديق از معتمدين يا كلانتري محل اقامت تقاضاكننده مبني بر عدم قدرت او براي تأدیه حق‌الوکاله.

۲ ـ رونوشت مدارك دعوي

ماده ۳۸ ـ معاضدت قضائي می‌توانند تحقيقاتي در دلایل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهند كه مقصود تقاضاكننده سوءاستفاده و شرخري است از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد می‌نماید.

ماده ۳۹ ـ درصورتی‌که رد تقاضاكننده می‌تواند در ظرف ۱۰ روزبه هیئت‌مدیره كانون شكايت كند رأی هیئت‌مدیره قطعي است.

ماده ۴۰ ـ كليه ارجاعاتي كه از طرف معاضدت قضائي در حدود صلاحيت مؤسسه به وکلا يا دفاتر عدليه يا پاركه می‌شود بايد به اسرع وقت انجام گردد.

ماده ۴۱ ـ شعبه عرايض پس از وصول عرض حال به طريق ذيل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر دستور خواهد داد و اگر عرض حال كامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت درصورتی‌که پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائي تسليم خواهد نمود.

شعبه قضائي وكيلي را براي تقاضاكننده معين می‌نماید.

ماده ۴۲ ـ ابلاغات در ۳ نسخه صادر می‌شود.

نسخه اول به تقاضاكننده داده خواهد شد و نسخه ثاني در پرونده مربوطه بايگاني و نسخه ثالث براي ابلاغ به وكيل انتخابي به دفتر كانون ارسال خواهد شد.

ماده ۴۳ ـ وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوکاله تنظيم نموده نسخه دوم آن را با رسيد وكالتاً به دبيرخانه معاضدت قضائي بفرستند و پس از ختم دعوي درصورتی‌که موكل محکوم‌له واقع شود و خمس حق‌الوکاله را كه در قرارداد تنظيمي مقرر است وصول و به صندوق كانون ايصال دارد مگر اينكه ثابت نمايد در بافت حق‌الوکاله قانوناً غيرمقدور است.

ماده ۴۴ ـ وكيل انتخابي بايد از جريان كار مرجوع شعبه قضائي را مطلع دارد.

ماده ۴۵ ـ وكيل انتخابي می‌تواند از شعبه قضائي مؤسسه راجع به طرز اقداماتي كه لازم است مشورت كند.

ماده ۴۶ ـ در مواردي كه انجام مقدمات و تشريفات مربوط به معاضدت قضائي موجب انقضاء موعدي از تقاضاكننده بشود رئيس كانون می‌تواند مستقيماً وكيل انتخاب نمايد مشروط بر اينكه تقاضانامه از حيث ضمایم كامل باشد.

ماده ۴۷ ـ قرارداد حق‌الوکاله معاضدتي به اسم معاضدت قضائي تنظيم می‌شود و مأمور وصول حق كانون محاسبات مؤسسه مزبور است.

ماده ۴۸ ـ نمونه اوراق تقاضانامه و ساير اوراق مربوط به امور معاضدت را هیئت‌مدیره كانون تعيين خواهد نمود.

ماده ۴۹ ـ دفتر معاضدت مكلف اسـت اطلاعاتي كه از طـرف وكيل انتخابي واصل می‌شود به موكل ابلاغ نمايد.

فصل سوم ـ در ترفيع

ماده ۵۰ ـ وزارت عدليه همه‌ساله براي اجراي ماده ۲۶ قانون وكالت و نظارت در ترفيع وکلا كميسيون تشكيل می‌دهد اعضاء كميسيون عبارت‌اند از: رئيس و مدعی‌العموم و اعضاء محكمه وکلا رئيس اداره حقوقي و رئيس اداره نظارت و رئيس قسمت تشكيلات وکلا كه سمت منشی‌گری كميسيون را نيز خواهد داشت.

ماده ۵۱ ـ وکلایی كه از حيث مدت مقرر در شق يك ماده ۲۶ قانون وكالت ازنظر معلومات خود را مستحق ترفيع می‌دانند بايد منتهي تا آخر اسفندماه به قسمت تشكيلات وکلا تقاضانامه بدهند و اداره مزبور بايد منتهي تا آخر فروردین‌ماه صورت اسامي آنان را تنظيم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه‌ای كه براي هر يك تعیین‌شده و سوابق اخلاقي و درجه علمي آنان تنظيم و تسليم كميسيون ترفيع نمايد. به تقاضانامه‌های واصله پس از موعد فوق ترقيب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۵۲ ـ كميسيون ترفيع می‌تواند لدي الاقتضاء از معلومات تقاضاكننده ترفيع اختيار نمايد.

ماده ۵۳ ـ كميسيون ترفيع نظر خود را بايد منتهي تا آخر خردادماه به رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا كتباً اشعار دارد اسامي مرفعين در مجله رسمي درج می‌شود.

فصل چهارم ـ در تكاليف و تشكيلات دارالوكاله

ماده ۵۴ ـ وکلا عدليه مکلف‌اند محل سكونت خود را كتباً به قسمت تشكيلات وکلا اطلاع دهند و درصورتی‌که محل سكونت خود را تغيير دهند مراتب را با قيد محل اقامت جديد در ظرف ۲۴ ساعت مزبور بنويسند.

ماده ۵۵ ـ وکلا مکلف‌اند داراي دفاتر ذيل باشند:

۱ ـ دفتر ثبت

۲ ـ دفتر رسيد اسناد موكلين

۳ ـ دفتر درآمد و هزينه دارالوكاله و موكلين

دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشكيلات وکلا تنظيم و نگاهداري خواهد شد و بايد در اولين اخطار قسمت مزبور يا پاركه وکلا ارائه و تسليم شود.

ماده ۵۶ ـ وکلا عدليه مکلف‌اند براي هرگونه وجهي كه از موكل به‌منظور حق‌الوکاله يا مخارج محاكمه يا مسافرت و يا ساير مخارج قانوني دريافت می‌کنند قبض رسيد مخصوص كه مطابق نمونه موجود در دفتر كانون وکلا است به موكل بدهند و صريحاً قيد نمايند وجه مأخوذه بابت حق‌الوکاله است يا ساير مخارج قانوني.

ماده ۵۷ ـ وکلا بايد در مقابل هر سندي كه از موكل دريافت می‌کنند اعم از اينكه سند مزبور اصل باشد با رونوشت مصدق رسيدي مطابق نمونه مخصوص كه در كانون وکلا موجود است به موكل بدهند و نوع سند و مفاد و تاريخ آن را در ورقه رسيد قيد نمايند.

ماده ۵۸ ـ وکلا مکلف‌اند همه‌ساله در مهر و فروردین‌ماه صورت‌حساب شش ماه گذشته را براي موكل بفرستند صورت‌حساب تفصيلي است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موكل بايگاني می‌شود.

ماده ۵۹ ـ وکلا مکلف‌اند در ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام تعليق پروانه وكالت و دفاتر وكالتي خود را در مركز به قسمت تشكيلات وکلا و در ولايات به مدعيان عمومي كه سمت نمايندگي دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا را دارند تسليم نمايند كه تعيين تكليف قطعي آن‌ها در پرونده آن‌ها بايگاني شود اين ماده شامل اشخاصي كه قبل از اجرا قانون وكالت معلق گردیده‌اند نيز می‌باشد و تا تعيين تكليف قطعي پروانه و دفاتر در پرونده وكيل معلق موقتاً بايگاني می‌شود متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.

ماده ۶۰ ـ وکلا عدليه و كارگشايان نبايد بالاتر از درجه‌ای كه دارند قبول وكالت نمايند.

ماده ۶۱ ـ وکلا عدليه و كارگشايان نبايد:

۱ ـ در امور وكالتي ايجاد وسایط نمايند.

۲ ـ براي تعويق حق طرف از وكالت موكل استعفا داده و سپس به‌وسیله وکالت‌نامه جديدي همان دعوي را تعقيب نمايند.

۳ ـ براي تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق ادعاي جعل و يا تعيين جاعل نمايند و يا به‌طورکلی موجبات تطويل محاكمه را فراهم آورند.

ماده ۶۲ ـ وکلا مکلف‌اند لوايح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص كه در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوكاله مربوطه را قيد كرده باشند به محاكم تسليم نمايند و حتی‌المقدور ماشین‌تحریر استعمال نموده و يا مكاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند.

ماده ۶۳ ـ وکلا مکلف‌اند وکالت‌نامه‌هایی كه از موكلين دريافت می‌دارند طبق اوراق مخصوصي كه براي این کار مقرر است تنظيم و به موكل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تكرار ممنوع الوكاله خواهد شد.

ماده ۶۴ ـ وکلا درجه اول مکلف‌اند براي پذيرائي موكلين و انجام وظايف وكالتي خود داراي دارالوكاله كه مطابق نظامنامه ذيل باشد باشند:

۱ ـ محل آن مناسب و به قسمت تشكيلات وکلا اطلاع داده‌شده باشد.

۲ ـ لااقل داراي یک نفر وكيل كه سمت معاونت دارالوكاله را خواهد داشت باشد و به‌اندازه كافي عضو تحريري داشته باشد.

۳ ـ همه‌روزه لااقل چهار ساعت براي پذيرائي ارباب‌رجوع مفتوح و ساعت پذيرائي در درب ورود اعلام‌شده باشد و یک نفر عضو براي انجام تقاضاي ارباب‌رجوع حاضر باشد.

۴ ـ داراي ثبت و بايگاني منظم باشد و براي هر موكل پرونده كه محتوي كليه اقداماتي كه شده باشد.

۵ ـ دفتر نماينده به نام موكلين داشته باشند.

ماده ۶۵ ـ وکلا عدليه نبايد به‌هیچ‌عنوان و عذري عرض حال كه از حيث تمبر ناقص باشد به محاكم تقديم دارند.

فصل پنجم ـ در لباس

ماده ۶۶ ـ وکلا درجه اول و دوم عدليه مکلف‌اند در موقع محاكمات جنائي و در ساير محاكماتي كه قضات بالباس قضائي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وکلا به آن‌ها ابلاغ می‌شود بالباس مخصوص وكالت حاضر شوند استعمال لباس وكالت غير از موارد فوق ممنوع است.

ماده ۶۷ ـ لباس مخصوص وكالت عبارت است از لباده وکلا مشكي و يقه لب‌شکسته سفيد و دستمال‌گردن سفيد چین‌دار مطابق نمونه كه در قسمت تشكيلات وکلا موجود است با شلوار و كفش و جوراب مشكي استعمال می‌شود.

ماده ۶۸ ـ داشتن لباس وكالت براي وکلا درجه اول و دوم اجباري است:

ماده ۶۹ ـ لباس اعضاي هیئت‌مدیره داراي مشخصات ذيل است:

مغزي طلائي در طرفين پارچه كه از شانه چپ به‌طرف جلو آويخته شده (اپي تژ) و علامت كانون كه روي آن در قسمت پائين ملیله‌دوزی شده باشد.

دوره كلاه و روي (اپي تژ) لباس رئيس كانون ملیله‌دوزی به شكل برگ و گل سرخ كه طرفين آن داراي نوار ملیله‌دوزی به عرض ۲ سانتيمتر است.

لباس نایب‌رئیس مطابق لباس رئيس است به‌استثناء ملیله‌دوزی طرفين برگ سرخ.

ماده ۷۰ ـ علامت مميزه لباس وکلایی كه داراي درجه علمي ليسانس هستند عبارت از پوست سفيدي است به عرض شش سانتيمتر كه در آخر (اپي تژ) در جلو و پست دوخته می‌شود اعضاء مؤسس كانون مركزي می‌توانند علامت كانون را در روي (اپي تژ) استعمال نمايند. براي استعمال علائم مميزه مندرجه در اين ماده بايد قبلاً از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيل وکلا تحصيل اجازه نمود.

فصل ششم ـ نظامنامه مربوطه به‌حق الوكاله و هزينه مسافرت (منسوخه)

فصل هفتم ـ نظامنامه قانون وكالت در تعقيب و محاكمه انتظامي وکلا عدليه

قسمت اول ـ طرز رسيدگي به شكايات و تخلفات

ماده ۸۱ ـ (اصلاحي ۲۱/۶/۱۳۲۵) همین‌که شكايت يا گزارشي به دادسراي انتظامي وکلا واصل شـد براي هر شـكايت يا گـزارش پرونده مخـصوصي تشـكيل و به دستور كتبي دادستان انتظامي وکلا (رئيس دفتر كل بازرسي و سازمان وکلا) به يكي از بازرسان دادسراي انتظامي وکلا براي بازرسي ارجاع می‌شود.

تبصره ـ (الحاقي ۲۱/۶/۱۳۲۵) لدي الاقتضاء ممكن است دادستان شخصاً قضيه را مورد بازرسي قرار دهد.

ماده ۸۲ ـ درصورتی‌که مندرجات شکایت‌نامه يا گزارشي كافي براي تعقيب نباشد از شاكي يا گزارش دهنده بايد توضيح خواسته شود استيضاح ممكن است به يكي از طرق ذيل به عمل آيد:

۱ ـ استيضاح كتبي به‌وسیله نامه

۲ ـ احضار شاكي و اخذ توضيحات و تنظيم صورت‌مجلس

۳ ـ استيضاح به‌وسیله پاركه بدايت محل يا امين صلح

ماده ۸۳ ـ احضار وكيل به‌وسیله اوراق مخصوص به عمل می‌آید روز و ساعت حضور بايد منجزا در اوراق مزبور قيد شود در مورد فوري وكيل مورد تعقيب ممكن است به‌وسیله تلگراف احضار شود.

ماده ۸۴ ـ احضار شونده بايد مطابق وقتی‌که تعیین‌شده در شعبه مربوط بازرسي حاضر شود درصورتی‌که نتواند حاضر شود عذر موجه خود را بدون تأخیر اطلاع دهد.

ماده ۸۵ ـ احضار وكيلي كه خارج از مركز اقامت دارد با موافقت رئيس دفتر كل بازرسي و تشيكلات وکلا عدليه به عمل می‌آید و پس از حضور وكيل بازرسي بايد خارج از نوبت به عمل آيد.

ماده ۸۶ ـ درصورتی‌که محل اقامت وكيل مشتکی‌عنه خارج از مركز باشد عين يا رونوشت شکایت‌نامه از طرف رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا عدليه به پاركه محل اقامت مشتکی‌عنه و در نقاطي كه پاركه نيست به امین صلح ارجاع می‌شود در اين صورت پاركه يا امين صلح وظائف بازرس را انجام می‌دهد.

ماده ۸۷ ـ درصورتی‌که به نظر مدعی‌العموم بازرسي و بازجوئي كامل نباشد می‌تواند تكميل آن را از بازرس بخواهد و بازرس هم مكلف است طبق دستور او عمل نمايد.

قسمت دوم ـ در قرار منع تعقيب و ادعانامه

ماده ۸۸ ـ پس از اجراي بازرسي در موردي كه نظر بازرس بر منع تعقيب و عقيده رئيس پاركه بر تعقيب باشد رئيس پاركه ادعانامه تنظيم و به محكمه می‌فرستد.

ماده ۸۹ ـ (اصلاحي ۲۱/۶/۱۳۲۵) در موردي كه دادستان و بازرس متفقاً يا دادستان در هنگامی‌که شخصاً امر بازرسي را تصدي داشته عقيده بر منع تعقيب داشته باشد با جلب نظر وزیر دادگستري پرونده بايگاني می‌شود درصورتی‌که بين بازرس و دادستان اختلاف وجود داشته باشد يكي متهم را قابل‌تعقیب و ديگري بی‌گناه بشمارد مراتب به وزارت دادگستري گزارش می‌شود و نظر وزارت متبع خواهد بود.

ماده ۹۰ ـ رونوشت ادعانامه بايد منتها در ظرف ۳ روز از تاريخ وصول به محكمه براي وكيل مورد تعقيب فرستاده شود.

ماده ۹۱ ـ وكيل مورد تعقيب مكلف است در ظرف مدتي كه در ماده ۹۴ مقرر است جواب ادعانامه و دفاع خود را كتباً به انضمام دلایل و مداركي كه دارد به دبيرخانه محكمه تسليم دارد.

قسمت سوم ـ در طرز ابلاغ و مواعد

ماده ۹۲ ـ وکلا عدليه و كارگشايان بايد محل سكونت خود را به پاركه انتظامي وکلا اطلاع دهند و مادام كه تغيير آن را اطلاع نداده‌اند كليه ابلاغاتي كه به آن محل بشود معتبر خواهد بود.

ماده ۹۳ ـ اوراق اخطار و احضار و رونوشت ادعانامه و احكام و قرارهاي انتظامي به‌وسیله پست سفارشی دوقبضه به محلي كه وكيل به‌عنوان محل سكونت خود را معرفي نموده است ابلاغ می‌شود و درصورتی‌که نامه سفارشي را پستخانه به‌عنوان اينكه وكيل در آن محل يافت نشده يا اينكه اشخاص حاضر در آن محل از قبول نامه و امضاء قبض امتناع کرده‌اند اعاده نمايد پاركه انتظامي وکلا مكلف است موضوع ابلاغ را در مجله رسمي منتشر نمايد و هرگاه پس از مضي مدت مقرر در ماده ۹۴ جوابي از وكيل واصل نشود ادعانامه يا حكم يا قرار يا اخطاري كه به ترتیب فوق درج‌شده ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که وكيل مورد تعقيب در محل دفتر کل بازرسي و تشيكلات وکلا عدليه حاضر باشد ممكن است اوراق اخطار و غيره حضوراً به او ابلاغ شود.

تبصره ۲ ـ در صورت اقتضاء پاركه انتظامي وکلا می‌تواند اوراق نامبرده را به‌وسیله پاركه يا امين صلح محل اقامت وكيل مورد تعقيب به او ابلاغ نمايد.

ماده ۹۴ ـ مدت تسليم جواب ادعانامه يا عرض حال تجديدنظر ده روز است به طریق ذيل حساب می‌شود:

۱ ـ در موردي كه ابلاغ به شخص وكيل يا محل سكونت او بشود از تاريخ ابلاغ.

۲ ـ درصورتی‌که ابلاغ به‌وسیله مجله رسمي به عمل آيد از تاريخ انتشار مجله براي وکلا مقيم مركز و نسبـت به وکلا مقيم ولايات براي هر ۳۶ كيلومتر يك روز اضافه.

۳ ـ هرگاه ابلاغ به‌وسیله پست سفارشي به عمل آيد از تاريخ وصول نامه براي وکلا مقيم مركز و نسبت به وکلا ساكن ولايات براي هر ۳۶ كيلومتر يك روز اضافه منظور خواهد شد.

قسمت چهارم ـ در محاكمه بدوي و تجديدنظر و مواعد آن

ماده ۹۵ ـ به‌محض وصول جواب وكيل مورد تعقيب مدیر دبیرخانه موافق دستور محكمه تعيين جلسه خواهد كرد.

ماده ۹۶ ـ (اصلاحي ۲۱/۶/۱۳۲۵) جلسه رسيدگي به دادستان وکلا و شخص متهم در صورتي اعلام می‌گردد كه دادگاه حضور طرفين يا يكي از آن‌ها را براي توضيحات لازم شمارد.

ماده ۹۷ – منسوخه (۲۱/۶/۱۳۲۵)

ماده ۹۸ ـ اگر ضمن رسيدگي محكمه تحقيق امري را لازم بداند می‌تواند مستقیماً يا به‌وسیله مدعيان عمومي يا بازرسان و يا هر يك از مستخدمين قضائي محل اقامت وكيل تحقيقات مقتضي را بنمايد.

ماده ۹۹ ـ محكمه بايد پس از ختم رسيدگي در ظرف ۳ روز رأی داده و حكم خود را به پاركه وكيل مورد تعقيب ابلاغ نمايد.

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه وكيل مشتکی‌عنه در ظرف مدت مقرر دفاعيات خود را نفرستد محكمه بر طبق اسناد موجوده رسيدگي كرده و حكم صادر می‌نماید.

ماده ۱۰۱ ـ درصورتی‌که وكيل مورد تعقيب از رؤيت حكم يا قرار استنكاف نمايد پاركه مخير است آن حكم يا قرار را به طريق مندرج در ماده ۹۳ در مجله رسمي درج نمايد و يا اينكه در مدت ده روز در دفترخانه محاكم محل اقامت وكيل الصاق كند. پس از مضي مدت مزبور و تصديق مدیر دفترخانه حكم يا قرار ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده ۱۰۲ ـ (اصلاحي ۲۱/۶/۱۳۲۵) موعد تقاضاي تجديدنظر در هرروز از تاريخ رؤيت (ابلاغ) حكم است مدت مسافت از قرار هر سی‌وشش كيلومتر يك روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۰۳ ـ هرگاه عرض حال اعتراض يا تجديدنظر داراي نواقصي از حيث ضمایم و مستندات باشد محكمه مكلف به اخطار رفع نواقص نيست و به عرض حال موجود رسيدگي می‌کند.

ماده ۱۰۴- منسوخه (۲۱/۶/۱۳۲۵)

ماده ۱۰۵ ـ رسيدگي محكمه تجديدنظر مانند رسيدگي محكمه بدوي است.

ماده ۱۰۶ ـ تجديدنظر نسبت به احكامي كه محكمه عالي انتظامي قبل از تاريخ اجراي قانون وكالت مصوبه ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ صادر نموده به همان طريقي به عمل می‌آید كه قبل از تاريخ مزبور مقرر و معمول بوده.

قسمت پنجم ـ مقررات مختلفه

ماده ۱۰۷ ـ رونوشت احكام قطعي به‌وسیله دبيرخانه محكمه به قسمت تشكيلات وکلا عدليه ارسال می‌شود كه در پرونده سوابق وكيل مورد حكم بايگاني شود.

ماده ۱۰۸ ـ تعقيب وكيل ازنظر تخلفات و سوء اخلاق مستلزم وصول شكايت يا گزارش نيست و همین‌که رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا عدليه يا پاركه از وقوع تخلفي مطلع شدند می‌توانند قضيه را تعقيب نمايند.

ماده ۱۰۹ ـ پاركه وکلا در جريان امور محكمه نظارت دارد و هرگاه اختلالي مشاهده كند مكلف است به رئيس دفتر كل بازرسي و تشيكلات وکلا عدليه گزارش بدهد.

ماده ۱۱۰ ـ پاركه هاي ولايات و در نقاطي كه پاركه نيست امناء صلح و مديران دفترخانه‌های محاكم مکلف‌اند تقاضاي دفـتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا عدليه را در حدود وظائفی كه به‌موجب قانون وكالت و نظامنامه‌های مربوطه عهده‌دار است انجام دهند.

ماده ۱۱۱ ـ محكمه بدوي انتظامي در موقع رسيدگي به صلاحيت عملي و علمي وکلا مورد تعقيب می‌تواند قرار امتحان بدهد و اين قرار در هيئت ممتحنه كه از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وکلا عدليه دعوت می‌شود اجرا می‌گردد.

ماده ۱۱۲ ـ اجراي احكام و قرارهاي انتظامي از وظائف قسمت تشكيلات وکلا عدليه است.

دکمه بازگشت به بالا