قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۱۶ هیئت‌وزیران

ماده ۱۱- براي تعيين ارزش اموال غيرمنقول به ارزياب رجوع خواهد شد. ارزياب نبايد با مؤدي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته و يا آنكه با مؤدي رابطه خادم و مخدومي داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا