قوانین و مقررات وکالت

ممنوعيت ترجمه اوراق موكل توسط وكلايي كه مترجم رسمي هستند مصوب ۱۳۱۶/۹/۳ وزیر عدلیه

ماده‌واحده – مترجمين رسمي كه سمت وكالت رسمي دارند نمی‌توانند هرگونه اوراق مربوطه به موکل خود را و يا كليه اشخاصي كه بيكي از انحاء در دعوي مطروحه وكالت دارند شخصاً ترجمه نمايند – محاكم و ادارات مربوطه به این قبيل ترجمه‌ها نبايد ترتيب اثر داده و مكلف هستند وكيل متخلف را به دفتر كل تشكيلات و بازرسي وکلا معرفي نمايند

 

 

دکمه بازگشت به بالا