قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

ممنوعيت انجام امور كارشناسي در ساعات اداري مصوب  سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

با توجه به اينكه طبق گزارشات واصله از ادارات كل ثبت استان‌ها برخي از كاركنان اين سازمان كه از طرف دادگاه‌ها به‌عنوان كارشناس خبره انتخاب می‌شوند در ساعات اداري بدون اطلاع و كسب مجوز از رئيس واحد ثبتي به بايگاني واحدهاي ثبتي مربوطه مراجعه و مطالبه پرونده‌های ثبتي را نموده و درصورتی‌که با مقاومت قانوني متصديان و مسئولين ذی‌ربط ازجمله بایگان‌ها و مسئولين بايگاني و رئيس ثبت مواجه می‌شوند در مقام اعتراض برآمده و موجب تشنج می‌گردند نظر به اینکه همه كاركنان در ساعات اداري مكلف به انجام وظائف اداري می‌باشند و انجام امور كارشناسي جزء وظائف اداري محسوب نمی‌شود لازم است مديركل محترم ثبت استان و رؤساي واحدهاي ثبتي تابعه نظارت نموده و به كليه كاركنان تأكيد فرمايند به‌هیچ‌وجه حق انجام امور كارشناسي را در ساعات اداري ندارند مگر اينكه در حال مرخصي استحقاقي باشند و مراجعه آنان به بايگاني ادارات ثبت هم منوط به كسب مجوز از رئيس ثبت يا جانشين وي می‌باشد. تخلف از مفاد اين بخشنامه موجب پيگرد اداري خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا