قوانین و مقررات وکالت

از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ مجلس شورای ملی

ماده ۶ – اشخاص زير را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود.

۲ – كساني كه داراي دو سال سابقه خدمات قضائي يا وكالت پایه‌یک دادگستري باشند.

ماده ۱۲ – اشخاص زير را نمی‌توان به سمت سردفتري يا دفتر یاری انتخاب يا ابقاء كرد.

۱ – اتباع بيگانه.

۲ – كساني كه تحت قیمومیت يا ولايت هستند.

۳ – محكومين به انفصال دائم از خدمات دولتي يا قضائي يا وكالت دادگستري و همچنين محكومين به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال يا تعليق.

۴ – محكومين به جنايات عمدي و محكومين به ارتکاب جنحه های منافي عفت و همچنين محكومين به جنحه هایی كه مطابق قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي كه احراز شود به اتهامات جنايات عمدي تحت محاكمه هستند.

۵ – اشخاص مشهور به فساد عقيده و معتادين به مواد مخدر و كساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.

ماده ۱۵ – مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفتر یاری است.

۱ – قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداری‌ها.

۲ – اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده يك قانون تجارت.

۳ – عضويت در هیئت‌مدیره و مديريت عامل شرکت‌های تجاري و بانک‌ها و يا مؤسسات بيمه و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت.

۴ – مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدیرمسئول يا مدير داخلي و صاحب‌امتیاز و سردبير (به‌استثناء نشريه كانون سردفتران و مجلاتي كه صرفاً جنبه علمي داشته باشد).

ماده ۶۲ – سردفتران و دفتر یارانی را می‌توان براي عضويت هیئت‌مدیره كانون انتخاب نمود كه حداقل داراي ۱۰ سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي و دفتر یاری بوده و در پنج سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. كساني كه داراي سابقه خدمت قضائي و يا وكالت دادگستري باشند سوابق قضائي و وكالت آن‌ها جزو ۱۰ سال مذكور منظور می‌گردد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا