صفحات اصلی

قوانین و مقررات کارشناسی – موافقت نامه های بین المللی

 عنوان  تاریخ تصویب
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۳۷۸/۹/۲۰
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۱مجلس شوراي اسلامي ۱۳۷۹/۲/۲۱
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي مصوب ۱۳۸۵/۱۶/۱ مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۵/۱۶/۱
قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۱۳۸۵/۱۶/۱ مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۵/۱۶/۱
 قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ مجلس شوراي اسلامي  ۲۵/۳/۱۳۹۲
 قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۵/۱۰/۲۴
 قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۸مجلس شوراي اسلامي  ۱۳۸۶/۱/۲۸
 قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۸۶/۴/۳۱ مجلس شوراي اسلامي  ۱۳۸۶/۴/۳۱
قانون موافقت‌نامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان مصوب ۱۳۸۶/۴/۳۱ مجلس شوراي اسلامي  ۱۳۸۶/۴/۳۱
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۶/۵/۱۵
 قانون موافقت‌نامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي (دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي)  ۱/۸/۱۳۵۶
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در زمينه امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۳۸۷/۸/۱۱
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۳ مجلس شوراي اسلامي ۱۳۹۴/۲/۲۳
 قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالیات‌های بر درآمد مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۳مجلس شوراي اسلامی ۱۳۹۴/۲/۲۳
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب۱۳۹۴/۲/۲۳مجلس شوراي اسلامي ۱۳۹۴/۲/۲۳
 قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مصوب ۱۳۹۵/۶/۷ مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۵/۶/۷
قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب۱۳۹۵/۷/۲۷مجلس شوراي اسلامی ۱۳۹۵/۷/۲۷
دکمه بازگشت به بالا