مشاوران - قوانین

قوانین و مقررات مشاوران خانواده – فهرست قوانین

 

 

 عنوان  تاریخ تصویب
قانون مدنی
قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲/۶/۳۱
قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص ۱۳۹۵/۶/۲۸
قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست ۱۳۷۱/۸/۲۴
قانون تنظیم خانواده و جمعیت ۱۳۷۲/۲/۲۶
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۱۳۸۲/۴/۲۹
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۱۳۸۵/۷/۲
قانون «رسیدگی به دعـاوی مطروحه راجع به احوال شخصیـه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» ۱۳۷۲/۴/۳
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳/۴/۱۵
دکمه بازگشت به بالا