قوانین و مقررات وکالت

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی

ماده ۳ بند ۱۰ – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هرسال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف – پروانه وكالت درجه (۱) یک‌صد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.

ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

ج – پروانه وكالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.

د – پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.

هـ – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.

 

دکمه بازگشت به بالا