قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۳ – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي ازجمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:

۹ – هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دو هزار ريال (۲۰۰۰) تعيين می‌شود.

۱۰ – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هرسال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

دکمه بازگشت به بالا