قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرک‌های صنعتي مصوب مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱ – درصورتی‌که بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تأسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمت‌های اختصاصي با بازسازي آن موافق نباشند، هیئت‌مدیره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي می‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تأسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزینه‌های انجام‌شده، سهم مالك يا مالكان یادشده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. در صورت استنكاف از پرداخت هزینه‌های مزبور بر اساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می‌گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهرک‌های صنعتي استان ذی‌ربط با درخواست هیئت‌مدیره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هیئت كارشناسي خواهد كرد.

دکمه بازگشت به بالا