کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۳ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ ـ خدمات شخصي مستقل

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل فقط در  می‌تواند مشمول ماليات گردد:

الف ـ چنانچه اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مرتبط با آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود؛ يا

ب ـ چنانچه جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت بالغ‌بر یک‌صد و هشتادوسه روز در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای باشد كه در سال مالي يا سال درآمدي مربوطه شروع يا خاتمه می‌یابد يا از آن بيشتر باشد. در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي كه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در آن دولت ديگر باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر می‌شود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، متخصصين، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا