کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۱مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ – خدمات شخصي مستقل:

۱ – درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به‌غیراز موارد زير كه درآمد مزبور در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات می‌شود:

الف – درصورتی‌که اين شخص به‌منظور ارائه فعاليت خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد.

ب – درصورتی‌که در دولت متعاهد ديگر براي جمع مدتي كه در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر می‌برد برابر يا بيشتر از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای كه در سال تقويمي مربوط شروع يا خاتمه می‌یابد، باشد.

در موارد مذكور در جزءهای (الف) و (ب) درآمد مزبور مشمول ماليات دولت ديگر می‌شود، ولي فقط تا حدودي از آنکه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد يا حاصل فعالیت‌های ارائه‌شده در مدت حضور مقيم مزبور در آن دولت ديگر، باشد.

۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا