کارشناسی موافقت نامه ها

قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مصوب ۱۳۹۵/۶/۷ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱ ـ حضور اشخاص براي تأمين دليل يا معاضدت در تحقيقات

۱ ـ طرف درخواست شونده بايد به درخواست طرف درخواست‌کننده، كارشناس يا شاهد را براي حضور در مقابل مقام‌های مربوط در قلمرو طرف درخواست‌کننده به‌منظور تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات دعوت نمايد. طرف درخواست‌کننده بايد ميزان فوق‌العاده و هزینه‌های قابل پرداخت به شخص را مشخص نمايد. طرف درخواست شونده بايد فوري طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مطلع نمايد.

ماده ۱۳ ـ حمايت از شهود و كارشناسان

۱ ـ شاهد يا كارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نبايد از سوي آن‌طرف براي هر فعل يا ترك فعلي كه قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتكب شده موردتحقیق، تعقيب، بازداشت، مجازات يا تحت هر محدوديت ديگر كه سالب آزادي فردي باشد، قرار گيرد، يا بدون رضايت قبلي طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي ديگري غير از مواردي شود كه مربوط به درخواست است.

۲ ـ چنانچه شخص موضوع بند (۱) اين ماده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمي مبني بر اينكه حضور وي ضروري نيست، ترك ننمايد يا آنكه پس از ترك به اختيار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (۱) اين ماده متوقف خواهد شد؛ اما اين مدت، شامل مدت‌زمانی نخواهد شد كه طي آن شخص به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك كند.

۳ ـ شخصي كه از تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداري می‌نماید، نبايد به دليل امتناع مزبور مشمول هیچ‌گونه مجازات يا محدوديت اجباري آزادي فردي قرار گيرد.

ماده ۲۱ ـ هزینه‌ها

۱ ـ طرف درخواست شونده هزينه اجراي درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه‌های زير بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود:

الف- هزینه‌های سفر اشخاص به‌طرف درخواست شونده و اقامت در آن و ترك آنجا به‌موجب بند (۴) ماده (۹) اين معاهده؛

ب- فوق‌العاده‌ها يا هزینه‌های سفر اشخاص به‌طرف درخواست‌کننده و اقامت در آن و ترك آنجا به‌موجب مواد (۱۱) يا (۱۲) اين معاهده طبق استانداردها يا مقررات محلي كه فوق‌العاده‌ها يا هزینه‌های مزبور صورت گرفته است؛

پ- هزینه‌های ارزیابی‌های كارشناسي؛ و

ت- هزینه‌های ترجمه

۲ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده بايد هزینه‌هایی را كه تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نمايد.

۳ ـ چنانچه مشخص شود اجراي درخواست مستلزم هزینه‌های استثنائي است، طرف‌ها براي تعيين قيود و شرايطي كه بر اساس آن درخواست می‌تواند اجرا گردد، مشورت خواهند نمود.

دکمه بازگشت به بالا