قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون معادن مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۲۱ – بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین‌شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره‌بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط یادشده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۲۲ – چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب‌ملک بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.
تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱ – درصورتی‌که براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاك یادشده نياز به حفر كانال يا تونل زیرزمینی باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري می‌باشد.

ماده۲۳ـ(اصلاحي ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني ، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها ، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها ، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .

تبصره ـ(الحاقي ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود ، دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب ، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند .

دکمه بازگشت به بالا