قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

ماده ۲۷ – مؤديان موضوع اين قانون می‌توانند تنظيم گزارش‌های حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلف‌اند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين می‌کند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف – اظهارنظر نسبت به‌کفایت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛

ب – تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

تبصره ۱ – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي كشور می‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا