قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون زمين شهري مصوب مجلس شوراي اسلامی

ماده ۹ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- وزارت راه و شهرسازي موظف است زمین‌های موردنیاز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهایی كه به پيوست اين قانون به دلیل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمین‌های باير و داير شهري تأمين نمايد.
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگان‌های دولتي و غیردولتی موظف‌اند زمین‌های موردنیاز دولت يا شهرداری‌ها را كه موضوع اين قانون است به منظورهای ذيل و با تقويم دولت به آن‌ها (دولت و شهرداری‌ها) بفروشند.

الف – تفكيك و فروش توسط وزارت راه و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرح‌های‌ ساختمان‌سازی مسكوني.

ب – ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح‌های مصوب شهري و عوض طرح‌های شهري حسب مورد به‌وسیله وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است.

ج – حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره ۹ – تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي­گردد.

دکمه بازگشت به بالا