قوانین و مقررات وکالت

قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹ کمیسیون مشترک مجلسین

ماده ۴ – تبصره ۳ (الحاقي ۲۷/۱۲/۱۳۴۷)- پايه قضائي داوطلبان مذكور در اين ماده به‌وسیله دادگاه عالي انتظامي قضات با توجه به سابقه وكالت يا خدمت و نتايج امتحانات كارآموزي و استعداد آنان تعيين می‌شود و درهرحال موقع تعيين پايه قضائي پايه آنان از شش قضائي تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۵ – تبصره ۳ (الحاقي ۲۷/۱۲/۱۳۴۷)- کارآموزانی که از ادامه كارآموزي قضائي خودداري كنند و يا در خلال يا خاتمه دوره كارآموزي استعفا دهند بايد كليه وجوه دريافتي بابت كارآموزي را به وزارت دادگستري مسترد نمايند و قبل از پرداخت كليه وجوه مزبور و يا سپردن تعهد پرداخت آن هیچ‌یک از سازمان‌های دولتي و شهرداری‌ها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت است نمی‌توانند آن‌ها را استخدام نمايند و همچنين اشتغال آن‌ها به وکالت دادگستري ممنوع خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا