قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتيكي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸ – رفتارهاي زير جرم است و حسب مورد مرتكب با حكم مراجع قضائي ذی‌صلاح به مجازات زير محكوم می‌شود:

الف – دسترسي و بهره‌برداری ژنتيكي بدون رعايت مفاد اين قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتيكي به‌منظور دسترسي و بهره‌برداری از منابع ژنتيكي بدون مجوز نهاد متولي مربوط، به ترتيب مستوجب يك يا چند نوع از مجازات‌های تعزيري درجه (۵) و (۶) قانون مجازات اسلامي است.

ب – هرگونه اقدام به فرسايش و يا تخريب عمدي و بدون مجوز منابع ژنتيكي و يا زیستگاه‌های آن‌ها، مستوجب يك يا دو نوع از مجازات‌های درجه (۴) تعزيري قانون مجازات اسلامي است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به‌صورت گسترده موجب آسيب و يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد و امنيت ملي را در حوزه‌های اقتصادي، غذايي، زیست‌محیطی و دفاعي با مخاطره مواجه سازد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين بند محكوم می‌شود. رهاسازي بدون مجوز نمونه‌های ژنتيكي بيگانه درصورتی‌که موجب فرسايش و يا تخريب منبع ژنتيكي و يا زیستگاه‌های آن‌ها شود نيز مشمول حكم همين بند است.

تبصره – در همه موارد فوق مرتكب علاوه بر تحمل مجازات، مكلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتيكي به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به انتخاب دادگاه می‌باشد. دادگاه می‌تواند در صورت امكان، اعاده به وضع سابق را به‌جای جبران خسارت مورد حكم قرار دهد.

دکمه بازگشت به بالا