قوانین و مقررات وکالت

قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

ماده ۱۹ مكرر (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) – هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشأ واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهش‌خواه دادخواست و ضمایم آن بدو نفر از شرکا يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ می‌شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌های محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌های محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي می‌شود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص انتخاب‌شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق‌دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا به‌وسیله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شرکا ملك يا وراث ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و به‌وسیله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وکیل ابلاغ شود. درصورتی‌که وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به کلیه وكلا الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي به عده‌ای از خواندگان ابلاغ می‌شود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نمی‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا