قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردي مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۶ – سازمان زمين شهري، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند زمين موردنیاز براي احداث تأسيسات ایران‌گردی و جهانگردي را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت منطقه‌ای يا تمام‌شده به‌گونه‌ای كه موجب تقليل درآمد عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند. بديهي است اراضي مزبور صرفاً براي منظور فوق واگذار و قابل‌انتقال به غير نمی‌باشد و هرگونه تغيير كاربري آن و يا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالكيت دولت خواهد شد و متقاضي كه هیچ‌گونه ادعايي را ندارد.

تبصره – تغيير كاربري تأسيسات ایران‌گردی و جهانگردي بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هر شرايطي ممنوع است و در صورت موافقت كليه تخفيفات و تسهيلات و معافیت‌های داده‌شده براي تأسيسات مزبور ملغي و بايستي عين يا معادل آن به قيمت كارشناسي روز به دولت پرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا