قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب مجلس شوراي ملی

ماده ۱۳ ـ (الحاقي ۱۱/۰۳/۱۳۷۶) درصورتی‌که به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت‌های اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري می‌ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزینه‌های انجام‌شده، سهم مالك يا مالكان یادشده را به‌اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت‌شده است از اموال آن‌ها ازجمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.

دکمه بازگشت به بالا