قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌های زميني مربوط به نقشه‌برداری و تحديد حدود و حريم مصوب  مجلس شوراي ملي

ماده ۴ – هرگونه ضرر و زياني كه درنتیجه نصب نشانه‌ها و علائم در اراضي و ساختمان‌ها وارد شود درصورتی‌که با توافق طرفين جبران نشود از طريق رجوع به کارشناس رسمي كه به‌وسیله دادستان شهرستان معرفي می‌شود تعيين خواهد شد. نظر كارشناس در اين مورد قطعي است.

تبصره – در مورد علائم و نشانه‌های موقت سازمان نصب كننده موظف است پس از اتمام كار نقشه‌برداری علائم و نشانه‌های مزبور را به هزینه خود از محل خارج نمايد در اين مورد هرگاه ضرر و زياني وارد شود خسارت وارده به نحو فوق جبران خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا