قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون تجارت مصوب كميسيون مجلس

ماده ۷۶ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌های غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس بگذارند. درصورتی‌که مؤسسین براي خود مزایایی مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به‌ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.

ماده ۸۲ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- در شرکت‌های سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده ۷۶ اين قانون ضروري است و نمی‌توان آورده‌های غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده ۲۷۹ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شركت سهامي خاص بايد ظرف یک ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را به‌ضمیمه مدارك زير به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم كند:

۱ – اساسنامه‌ای كه براي شركت سهامي عام تنظیم‌شده و به تصویب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده است.

۲ – دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده ۲۷۸ كه به تأیید حسابدار رسمي رسيده باشد.

۳ – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شرکت‌ها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غیرمنقول شركت بوده و به تأیید كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۴ – اعلاميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

الف – نام و شماره ثبت شركت.

ب – موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن

ج – مركز اصلي شركت و درصورتی‌که شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن

د – درصورتی‌که شركت براي مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن

هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت‌شده آن.

و – اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد تعداد و امتيازات آن.

ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شركت.

ح – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.

ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین‌شده است.

ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن درج می‌گردد.

ماده ۲۹۰ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شرکت‌های سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شرکت سهامي عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم نمايند:

۱ – اساسنامه‌ای كه براي شركت سهامي عام به تصویب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ ـ صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

۳ – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شرکت‌ها.

صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غیرمنقول شركت بوده به تأیید كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۴ – طرح اعلاميه پذیره‌نویسی سهام جديد كه بايد به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ اين قانون تنظیم‌شده باشد.

۵ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصویب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

ماده ۲۹۴ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شرکت‌های سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آن‌ها حداقل به میزان سرمايه شرکت‌های سهامي عام مذكور در اين قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم كنند:

۱ – اساسنامه ای‌که براي شركت سهامي عام به تصویب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شرکت‌ها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غیرمنقول شركت بوده و به تأیید كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۳ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصویب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

۴ – اعلاميه تبديل شركت سهامي به شرکت سهامي عام كه بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

الف – نام و شماره ثبت شركت.

ب – موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن.

ج – مركز اصلي شركت و درصورتی‌که شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

د – درصورتی‌که شركت براي مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.

هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت‌شده آن.

و – اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد تعداد و امتيازات آن.

ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شركت.

ع – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

ط – مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.

ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین‌شده است.

ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن منتشر می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا