قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون اجراي احكام مدني مصوب مجلس شوراي ملی

ماده ۴۷ – هرگاه محکوم‌به انجام عمل معيني باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌توسط شخص ديگري ممكن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين می‌نماید.

وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محکوم‌علیه به ترتيبي است كه براي وصول محکوم‌به نقدي مقرر است.

دکمه بازگشت به بالا