قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۱۵۹ (اصلاحي ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس ، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند . در مواردي كه اظهار نظر مستلزم زمان بيشتر باشد ، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده ، با ذكر دليل ، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت ، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند . تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد . هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود ، به آن ترتيب اثر مي دهد . در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي كند .

دکمه بازگشت به بالا