کارشناسی-مقررات-جدید

ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشین‌های راه‌سازی، كشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۱ – در اين ضوابط، اصطلاحات در معاني مشروح زير به كار می‌روند:

بند ۱۵ – ۱ – قيمت كارشناسي: قيمت كارشناسي ماشين بر اساس نظر كارشناس رسته مرتبط كانون كارشناسان رسمي دادگستري (بر مبناي اولين زمان اعلام عيبي كه منجر به تعويض ماشين می‌گردد)، خواهد بود.

ماده ۲۱ – تعمير ماشين و تجهيزات وابسته و يا تعويض قطعات ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف به وجود آمده كه به علت ايرادات فني نباشد، مشمول ضمانت نمی‌گردد.

تبصره – چنانچه عيوب موجود در هر يك از مجموعه‌های دستگاه با نظر و تشخيص كارشناس رسمي دادگستري سبب بروز حادثه گردد، خدمات مربوطه بر عهده توليدكننده و واردكننده می‌باشد.

ماده ۲۴ – براي انواع ماشين از زمان اعلام عيب از سوي مصرف‌کننده به توليدكننده، واردكننده و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و يا در صورت امكان از زمان تحويل ماشين به نمايندگي مجاز و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا توليدكننده و واردكننده، به ازاي هرروز توقف مازاد بر زمان تعیین‌شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات، خسارت پرداختي به مصرف‌کننده برابر ارزش عدم كاركرد دستگاه در همان دوره زماني بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري رسته مرتبط می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا