قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

ضوابط اجرايي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بكار بستن علائم آن­ها مصوب شوراي عالي استاندارد

ماده ۵ – برقراري سيستم كنترل كيفيت

کارخانه‌ها و کارگاه‌های مشمول اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي مکلف‌اند براي كنترل فرآورده‌ها و تطبيق مشخصات و كيفيت آن‌ها با استاندارد آزمايشگاه كنترل كالاي خود را كه زير نظر مسئول كنترل كيفيت كارخانه يا كارگاه اداره خواهد شد با وسايل مورد لزوم براي انجام آزمايشات لازم تأسيس نمايند. در موارد خاص كارخانجات می‌توانند با موافقت مؤسسه براي انجام بعضي از آزمايشات لازم از امكانات ساير آزمایشگاه‌ها استفاده كنند.

تبصره ۱ – براي تجهيز آزمايشگاه و كنترل فرآورده و برقراري سيستم كنترل كيفيت به‌منظور تطبيق آن با استاندارد توليدكننده می‌تواند از مؤسسه تقاضاي تهيه طرح‌های لازم و اعزام كارشناسان ناظر به كارخانه يا كارگاه خود را نمايد. در اين حالت تولیدکننده مكلف است قبلاً هزينه تهيه طرح و حق‌الزحمه كارشناس را بر طبق تعرفه تعیین‌شده به حسابي كه مؤسسه تعيين می‌کند، در بانك واريز نموده و اعلاميه بانكي را ضميمه درخواست خود نمايد.

ماده ۱۴ – توليد فرآورده استانداردشده

كارشناس يا كارشناسان بازرس بايد نتيجه بازرسي و مشاهدات خود و همچنين تاريخ شروع به توليد فرآورده استانداردشده و علامت‌گذاری آن را به حضور توليدكننده يا نماينده قانوني او صورت‌مجلس نموده و مراتب را به‌ضمیمه يك نسخه از آن كتباً و حداكثر ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ تنظيم به مؤسسه گزارش نمايد.

ماده ۲۰ – اقدامات اوليه جهت جمع‌آوری و توقيف فرآورده‌های خارج از استاندارد

دستور اقدامات قانوني جهت جمع‌آوری و توقيف فرآورده‌های خارج از استاندارد توسط رئيس مؤسسه يا مقام تفويض اختيار شده صادر و به ترتيب زير عمل می‌گردد:

۱ – كارشناسان بايد فوراً به محل‌های وجود فرآورده‌های خارج از استاندارد و يا فاقد علامت استاندارد مراجعه و از آن‌ها به‌قدر كافي نمونه‌برداری نموده و از بقيه نيز با مشخصات كامل ازنظر تعداد، وزن آن‌ها، بسته‌بندی و غيره صورت‌برداری نمايند.

۲ – برحسب اقتضاي زمان و مكان فرآورده مزبور را در محل مطمئن و امني گذارده و پس از الصاق مهر فلزي يا لاكي استاندارد صورت‌مجلس مشروحي با ذكر دلايل، علت و تعيين مشخصات دارنده فرآورده و تعداد مهرهايي كه لاك شده است تنظيم می‌گردد و سپس به شخص يا بنگاه دارنده فرآورده با حضور مأمورين نيروي انتظامي تحويل و مراتب صورت‌جلسه، امضاء و ضميمه صورت‌مجلس مذكور می‌شود.

۳ – كارشناسان بايد فوراً گزارشي به‌ضمیمه صورت‌مجلس مزبور كه در حكم اسناد رسمي است به رئيس مؤسسه يا نماينده وي تسليم نمايند.

۴ – رئيس مؤسسه يا نماينده وي يك نسخه از صورت‌مجلس مزبور را با ذكر دلايل و اينكه فرآورده و موضوع صورت‌مجلس براي مصارف ديگري قابل‌استفاده بوده و يا قابل‌مصرف نمی‌باشند به مرجع قضايي مربوط فرستاده و بر طبق حكم ماده ۹ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه درخواست تعقيب مجرم و صدور حكم و توقيف فرآورده‌های خارج از استاندارد را می‌نماید.

۵ – مؤسسه همچنين مراتب را نيز به توليدكننده ابلاغ می‌نماید و نامبرده ملزم است بلافاصله اقدام به جمع‌آوری بقيه فرآورده‌های تولیدشده نمونه و مراتب را به مؤسسه گزارش دهد در غير اين صورت فرآورده‌های مزبور حكم اجناس ممنوعه را داشته و طبق مقررات نسبت به بقيه فرآورده‌های مذكور رفتار خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا