Uncategorized

شیوه نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات هیأت مدیره

شیوه نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات هیأت مدیره

انتخابات هیأت مدیره های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری موضوعی درون حرفه ای است و از آنجایی که
دامنه اطلاع رسانی و هرگونه تبلیغ انتخاباتی صرف ا در بین اعضاء حاضر در استانها مطرح می گردد لذا ضرورتی بر
توسعه آثار تبلیغات آن به سایر بخشهای جامعه نمی باشد. از این رو، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده قوه قضائیه با هدف ایجاد وحدت رویه در تبلیغات انتخابات هیات مدیره های استانی، به منظور کاهش
هزینه های زائد و در راستای دستورالعمل تشکیل و وظائف هیأت مدیره های دفاتر استانی ، شیوه نامه حاضر را
تدوین و ابلاغ نموده است.
۱ – نامزدها مجازند به شکل فردی یا گروهی سوابق و برنامه های خود را در چارچوب وظایف و اختیارات
هیأت مدیره در تبلیغات خود معرفی کنند. در این امر باید شئون وکالت و کارشناسی رعایت شود. تصویر
نامزدها وزین، ساده و با عرف، شأن و شخصیت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری متناسب باشد.
۲ – نامزدهای انتخاباتی میتوانند به صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
۳ – هر یک از گروه های انتخاباتی موظفند قبل از هر گونه تبلیغ، یک نفر دارای پروانه اشتغال به وکالت یا
کارشناسی رسمی که فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ و بالاتر باشد )اعم از نامزد یا غیر نامزد( کتبا به
عنوان مسئول تبلیغات به هیأت اجرایی معرفی نمایند.
۴ – گروه هایی که دارای شرایط ذیل باشند از طریق وب سایت مرکز استان و کانال های رسمی فضای مجازی
استان معرفی خواهند شد.
۱ ) گروه دارای نام و شعار اعلام شده باشد.
۲ ) تعداد ۵ ، ۷ یا ۹ نفر را بعنوان اعضای هیأت مدیره و ۲ نفر را بعنوان بازرس معرفی کرده باشند.
۳ ) پوستر تبلیغاتی توسط گروه آماده شده باشد.
۵ – هر نامزد میتواند یک ویدیوی حداکثر ۳ دقیقه ای از معرفی و رزومه خود تهیه نموده و جهت بارگذاری
در کانال اختصاصی فضای مجازی به روابط عمومی مرکز استان تحویل نماید.
۶ – هیأت اجرایی انتخابات موظف است :
۱ ) با همکاری هیأت های نظارت بر انتخابات مکانهای مناسبی را جهت الصاق یا ارائه اقلام تبلیغاتی
نامزدهای انتخاباتی معرفی نماید.
۲ ) نسبت به برگزاری نشست تبلیغی برای نماینده هر گروه انتخاباتی به منظور آشنایی هرچه بیشتر
وکلا و کارشناسان با برنامه های گروهها اقدام نماید.
۳ ) نام، شعار و نشانی وب سایت گروه های انتخاباتی را برای اعضای استان پیامک نماید.
۴ ) در هر دوره انتخابات هیات مدیره استان ها، یک پایگاه اطلاع رسانی انتخابات با شکل یکسان
ذیل سایت دفتر هیأت مدیره استان حداکثر یک ماه قبل از انتخابات راه اندازی نماید. اطلاعات
خودنگاشت نامزدهای انتخاباتی استان را حداکثر در ۱۰۰ کلمه بر اساس حروف الفبای نام و نام
خانوادگی مرتب کرده و در پایگاه اطلاع رسانی انتخابات درج خواهد کرد. مسئولیت صحت
اطلاعات ارائه شده به عهده نامزدها بوده و هیأت اجرایی انتخابات هر استان بر آن نظارت خواهد
کرد. همزمان با ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مذکور، نشانی آن از طریق پیامک برای تمام اعضای
استان ارسال خواهد شد. اطلاعات خودنگاشت نامزدها شامل موارد زیر خواهد بود :
i . مشخصات فردی و عکس نامزد
ii . مدارک و رشته تحصیلی و محل اخذ )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا
طبق مدارک مستند ارائه شده(
iii . سوابق شغلی و مدیریتی ) اعم از علمی، حرفه ای، اجرایی و اجتماعی طبق مدارک
مستند ارائه شده(
iv . عنوان پایان نامه / پایان نامه های تحصیلی ، عناوین کتب، مقالات و یا پژوهش های
انجام شده و منتشر شده
v . اعلام برنامه، ایده ها و دیدگاه ها در حوزه های مأموریتی و هدف از نامزدی در انتخابات
به صورت مجمل و خلاصه
۷ – تخلفات تبلیغاتی :
۱ ) کلیه نامزدها مجازند در بازه زمانی تعیین شده توسط هیأت اجرایی انتخابات اقدام به انجام
فعالیتهای تبلیغاتی در چارچوب این شیوه نامه نمایند. بدیهی است هر گونه فعالیت تبلیغاتی
پیش و پس از بازه تعیین شده رفتار خلاف شأن محسوب شده و به هیأت ناظر بر انتخابات ارجاع
داده میشود. بازه مجاز تبلیغات از طریق اطلاعیه های هیأت اجرایی به اطلاع همگان خواهد
رسید .
۲ ) انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از زمان مجاز بودن تبلیغات از طریق مراجع رسمی و دولتی نظیر
وزارتخانهها و شهرداریها ، کارکنان مرکز یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات،
شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته
به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی )به هر مقدار( استفاده می کنند، مجاز نیست.
همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به دستگاه های فوق الذکر مجاز نبوده و در
صورت احراز انتساب آن به نامزد برای وی، رفتار خلاف شأن محسوب خواهد شد.
۳ ) اعضای هیأت های اجرایی و نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی را ندارند.
۴ ) لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعت رأیگیری ، محل اخذ رأی عاری از هر گونه
اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد .
۵ ) سوء استفاده از نام و نشان قوه قضائیه، مرکز و سایر سازمان ها و ارگان های دولتی برای درج در
تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
۶ ) هرگونه ارجاع و استفاده از نمادهای سیاسی، احزاب و گروه ها و تصاویر شخصیت های سیاسی،
مجاز نمیباشد.
۷ ) نامزدها و طرفداران آنها به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه دیگر نامزدها نبوده و تنها میتوانند
شایستگیهای خود یا نامزد مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت
نامزدها ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.
۸ ) دخالت افراد غیر وکیل یا کارشناس رسمی و همچنین کارمندان مرکز در امر تبلیغات ممنوع
است مگر در موارد مذکور در این شیوه نامه.
۹ ) انجام هرگونه تبلیغات از ۲۴ ساعت مانده به برگزاری انتخابات ممنوع است .
۱۰ ) نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده هیأت اجرایی انتخابات می باشد. در صورت
مشاهده تخلف از مواد فوق ، موارد به هیات نظارت بر انتخابات ارجاع و بررسی خواهد شد.
تبصره : این شیوه نامه شامل کلیه فضاهای تبلیغاتی اعم از حقیقی و مجازی می باشد و تخلفات گزارش
شده به هیات نظارت بر انتخابات ارجاع می شود.
این شیوه نامه در تاریخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۸ در ۷ ماده و یک تبصره توسط رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده قوه قضائیه تصویب گردید و با ابلاغ بازرسی و امور استانهای مرکز ، مفاد آن برای نامزدهای عضویت در
هیأت مدیره های استانی ، هیأتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستاندرکاران انتخابات لازم الاجرا
است.

دکمه بازگشت به بالا