کارشناسی-مقررات-جدید

دستورالعمل شماره ۳ (امور كيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه

ماده ۶ – مطابق تبصره ذيل ماده ۶ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي (مصوب خرداد ۱۳۵۰) و اصلاحیه‌های بعدي و ماده ۷۹ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگي، اظهارنظر كارشناسي راجع به تصادفات رانندگي منجر به خسارت، جرح و يا فوت، به عهده افسران كارشناس راهنمایی و رانندگي است و از آنجائي كه پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر كارشناسي منجر به اطاله دادرسي و رفت‌وبرگشت غيرموجه پرونده می‌شود و از طرفي، بدون وجود نظريه كارشناس، اتخاذ تصميم قضائي غیرمقدور يا مشكل خواهد بود؛ لذا دادستان‌های محترم ضمن توجه به قانون استفاده ازنظر افسران راهنمایی و رانندگي در تصادفات وسايط نقليه مصوب ۷/۹/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر می‌دارد: «به‌جای استفاده از كارشناس رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم، دادگستري هر محل می‌تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسائط نقليه می‌باشند، مجاناً استفاده نمايد.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضائي مربوط هماهنگي و همچنين مراقبت نمايند تا:

پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگي حتی‌الامکان از ابتدا با نظريه افسر كارشناس راهنمایی و رانندگي به دادسراها ارسال شود تا امكان صدور فوري قرار تأمين مناسب از سوي مقام قضائي ميسر باشد.

در هر حوزه براي انتخاب كارشناس واحد يا هیئت‌های كارشناسي، شماري از كارشناسان رشته‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسي قرار گيرند.

جهت تسريع در ارائه نظريات كارشناسي، در دستورهاي قضائي، محدوديت زماني براي اعلام نظريه كارشناسي، در نظر گرفته شود.

چنانچه سوء جرياني در اين بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازديدها و بازرسی‌های لازم، تذكرات مقتضي را صادر و اقدامات قانوني را به عمل‌آورند.

دکمه بازگشت به بالا