کارشناسی-مقررات-جدید

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضايي مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۵  رئيس قوه قضائيه

ماده ۱۸ – شرايط ملاحظه پرونده‌های قضائي توسط وكلا، كارشناسان و اصحاب دعوا:

ملاحظه پرونده‌های قضائي توسط وکلا، كارشناسان منتخب و اصحاب دعوا با شرايط ذيل و رعايت تبصره ماده ۱۲۸ و ماده ۱۹۰ «قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري» امکان‌پذیر است:

۱/۱۸ – تقاضاي كتبي متقاضي بايد به نظر قاضي برسد و با دستور كتبي وي باشد.

۲/۱۸ – هويت و سمت متقاضي قبلاً احرازشده باشد.

۳/۱۸ – پرونده برگ‌شماری شده باشد.

۴/۱۸ – ملاحظه پرونده در حضور قاضي يا مدير دفتر يا اعضاي دفتري صورت پذيرد.

۵/۱۸ – در خاتمه ملاحظه، گواهي خاتمه دسترسي تكميل و ضمیمه پرونده شود.

۶/۱۸ – تحویل‌دهنده از اعاده پرونده با تمامي اوراق و ادله و مدارك تحويلي اطمينان حاصل نمايد و ذيل گواهي خاتمه دسترسي را تائيد كند.

تبصره پرونده‌هایی كه داراي اسناد سري و محرمانه دولتي است و ملاحظه اسناد فوق توسط اصحاب دعوا يا كارشناس يا وكيل پرونده بنا به تشخیص قاضي پرونده ضروري باشد در ذيل گواهي خاتمه دسترسي، ملاحظه اسناد مذكور درج شود.

دکمه بازگشت به بالا