قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

دادن وظايفي به كليه واحدهاي توليدي سوسيس و كالباس در مورد برچسب‌گذاری فرآورده‌های خود مصوب شوراي عالي استاندارد

۵ – پيشنهاد قسمت حقوقي و قراردادهاي موسسه مبني بر افزودن يك بند به اطلاعات و مدارك لازم جهت صدور پروانه مندرج در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و روش بکار بستن علائم آن‌ها تحت عنوان اخذ تعهد جبران پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي استاندارد به مصرف‌کننده مطرح گرديد و شورا پس از بحث و بررسی و به‌منظور حفظ اعتماد مردم و اعتبار علامت استاندارد ايران با اين پيشنهاد موافقت نمود و مقرر گرديد با اخذ تعهد از تولیدکننده يا ارائه‌دهنده خدمت تحت پوشش استانداردهاي اجباري و يا تشويقي و به‌شرط استفاده از علامت استاندارد ایران خسارات احتمالي ناشي از مغايرت كيفي فرآورده يا خدمت بر مبناي گواهي كارشناسان موسسه استاندارد و يا عنداللزوم (بنا بر تشخيص موسسه استاندارد) بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري جبران گردد.

دکمه بازگشت به بالا