کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالیات‌های بر درآمد مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۳مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۵ ـ خدمات شخصي مستقل

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه:

الف: اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

ب: جمع دوره يا دوره‌هایی كه وي در دولت متعاهد ديگر به سر برده درمجموع معادل يا بيش از صد و هشتادوسه روز در دوره دوازده‌ماهه‌ای باشد كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه می‌یابد؛ در اين صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیت‌های صورت گرفته در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر می‌شود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا