اخبار مرکز

انجام بیمه تامین اجتماعی به شکل انفرادی فراهم شد

انجام بیمه تامین اجتماعی به شکل انفرادی فراهم شد.

امکان ثبت نام و واریز حق بیمه ماهانه تامین اجتماعی به شکل انفرادی برای اعضای مرکز فراهم شد.

دکتر اسماعیل آجرلو معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز ضمن اعلام این خبر گفت: پیرو تفاهمنامه اصلی میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی کشور و پیگیری های صورت گرفته برای اجرای کامل مفاد آن امکان ثبت نام و واریز حق بیمه ماهانه تامین اجتماعی به شکل انفرادی برای اعضای مرکز فراهم شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب اعضای مرکز اعم از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و اعضای دفاتر ایشان می توانند علاوه بر روش واریز گروهی که تاکنون توسط هیات های مدیره استانی مرکز به انجام می رسید، می توانند به شکل انفرادی نیز مراحل ثبت نام و واریز حق بیمه تامین اجتماعی خود و افراد تحت تکفل را از طریق سامانه سازمان تامین اجتماعی تا پایان به انجام برسانند.

گفتنی است کلیه امتیازات مندرح در تفاهمنامه برای اعضای مرکز در این روش نیز اجرا می گردد و تفاوتی با پرداخت گروهی

 

 

دکمه بازگشت به بالا