قوانین و مقررات وکالت

بخشنامه وزارت دادگستری راجع به اقدام فوری در بازجوئی شکایات داخله از وکلا مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷ وزیر دادگستری

اغلب ديده می‌شود شكاياتي كه از وکلا به پاركه¬هاي شهرستان‌ها و يا صلحيه¬ها و يا مأمورين صلح شده بدون اينكه فوراً اقدامي در بازجوئي قضيه به عمل آيد به پاركه انتظامي وکلا ارسال می‌گردد و پاركه انتظامي عين شكايت را با دستور تعقيب به مقامی كه آن را فرستاده ارجاع می‌کند و بدين ترتيب بازجوئي قضيه كه شايد فوريت هم داشته باشد به عهده تعويق ميافتد درصورتی‌که طبق ماده ۵۷ قانون وكالت و ماده ۸۶ آئین‌نامه مربوطه به آن در مورد تخلف وکلا مأمورين نام‌برده مکلف‌اند فوراً قضيه را تعقيب كنند.

لازم است در آتيه چنانچه شكايتي از وكيل برسد رونوشتي از آن براي اقدام فوري برداشته و عين آن را به پاركه انتظامي وکلا ارسال داريد و پس از تكميل رسيدگي پرونده را نيز بفرستيد تا بدين ترتيب هر چه زودتر نسبت به شکایاتی كه می‌رسد رسيدگي شده و تعويقي در كار رخ ندهد.

 

دکمه بازگشت به بالا