اخبار استانها

اطلاعیه کمیسیون نظارت و بازرسی مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد

«اطلاعیه کمیسیون نظارت و بازرسی مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد» در خصوص وضعیت قانونی عدم حضور وکلا و در محاکم به دلیل شیوع بیماری کرونا

بنا به فرمایشات دادستان محترم انتظامی مرکز و با توجه به اینکه وکلا به دلیل شیوع بیماری کرونا و تزاحم این موضوع با وظیفه قانونی خود در مواد ۴۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دچار مشکل شده اند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون مذکور وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.

به نظر می‌رسد وضعیت فعلی منطبق با بند چهار از ماده یاد شده باشد؛ به همین دلیل وکیل می‌تواند بنا به عذر مذکور در محکمه حاضر نشود؛ اما نکته قابل توجه این است که وکیل باید موضوع را کتبا به اطلاع محکمه برساند و در غیراین صورت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

این امر درگذشته فقط بوسیله پست امکان پذیر بوده، اما امروزه با توجه به راه اندازی سیستم ارسال لایحه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی مخصوص وکلا نیز قابل انجام است.

کمیسیون نظارت و بازرسی مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد

دکمه بازگشت به بالا