قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب كميسيون مجلس سنا

ماده ۲۹ – بازرسان مي­توانند بهنگام ضرورت از خدمات حسابداران و حسابرسان شركت استفاده كنند و همچنين براي انجام وظايف خود از كارشناسان و حسابرسان اعم از داخلي و خارجي به‌طور موقت استفاده نمايند. براي اين منظور بازرسان به رئیس هیئت‌مدیره و مديرعامل شركت مراجعه خواهند نمود و رئيس هیئت‌مدیره و مديرعامل مكلف است نظر بازرسان را تأمين نمايد.

دکمه بازگشت به بالا