کارشناسی-مقررات-جدید

اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شركت‌مادرتخصصي) مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱۹ ـ بازرس (حسابرس) سازمان كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ می‌باشد، بر اجراي مقررات اين اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالي سازمان را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه می‌نماید و نيز كليه وظایف و اختياراتي را كه به‌موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد. بازرس نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده رو ز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارائه می‌نماید. بازرس بااطلاع رئیس هیئت‌مدیره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدو ن اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظایفش موجب وقفه در عمليات سازمان شود.

دکمه بازگشت به بالا