قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسیسات دولتي و عمومي مصوب وزير مسكن و شهرسازي

ماده ۲۳ – بازرس موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان رسيدگي و گزارش لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به‌موجب قانون تجارت به عهده بازرس شركت محول است انجام دهد.

بازرس مكلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هیئت‌مدیره تسليم كند بازرس بااطلاع مدیرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرائي دخالت كند و انجام وظائفش موجب وقفه‌ای در عمليات شركت شود.

دکمه بازگشت به بالا