کارشناسی-مقررات-جدید

اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۰ فرمانده كل قوا

ماده ۱۵: رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمين حقوق، منافع، دارايي و اموال سازمان در چارچوب اين اساسنامه و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير می‌باشد:

بند ۲ – نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، مراجع اداري و قضايي داخلي با حق توكيل به غير (به‌طور مكرر) امر به كارشناسي و داوري.

دکمه بازگشت به بالا