کارشناسی-مقررات-جدید

اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۴ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير است:

بند ۱ – داشتن حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي، حسابرسي، حقوقي و اقتصادي مرتبط

ماده ۱۳ – هيئت عالي نظارت در صورت لزوم می‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي شاغل و غیر شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یادشده به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص می‌شود.

ماده ۳۴ – ارائه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني كه براي آنان در اجراي مقررات ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقيم يا (۲۷) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارائه‌شده، ممنوع می‌باشد. اين حكم در مورد شركاي هر يك از مؤسسات حسابرسي ارائه‌دهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (۲۷۲) و (۲۷) یادشده نيز جاري می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا