قوانین و مقررات وکالت

از نظامنامه دفتر و ضبط محاكم طهران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۵ وزیر عدلیه

از نظامنامه دفتر و ضبط محاكم طهران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۵ وزیر عدلیه

۱۶ ـ وکلا عدليه و مديران و اعضاء دفاتر مکلف‌اند ذيل تمام تحريرات و دستورات و صورت‌جلساتی كه بايد امضاء نمايند قبل از امضاء اسم و نام خانوادگي و سمت خود را با قيد تاريخ بنويسند.

 

دکمه بازگشت به بالا