قوانین و مقررات وکالت

از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ مجلس شورای ملی 

ماده ۳- از تاريخ تصويب اين قانون هیچ‌یک از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وکالت‌هایی كه قبل از تصويب اين قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقي است.

 

دکمه بازگشت به بالا