قوانین و مقررات وکالت

از اعطاي پروانه کارشناسی به كاركنان سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي سي سال مصوب ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

از اعطاي پروانه کارشناسی به كاركنان سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي سي سال مصوب ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

ماده ۷ بند د: درخواست متقاضيان بايد داراي پیوست‌های ذيل باشد:

د: گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد موردنظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

 

دکمه بازگشت به بالا