قوانین و مقررات وکالت

از آئين دادرسي كار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت کار و امور اجتماعی

فصل سوم ـ وكالت

ماده ۲۲ ـ هر يك از طرفين دعوا می‌توانند براي خود يك نفر نماينده تام‌الاختیار انتخاب و معرفي نمايند.

ماده ۲۳ ـ نماينده منتخب شخص حقيقي است كه به‌موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي می‌شود.

ماده ۲۴ ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادي كه به‌موجب آن نماينده معرفی‌شده است ترديد كند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.

ماده ۲۵ ـ نماينده معرفی‌شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد.

ماده ۲۶ ـ نماينده تام‌الاختیار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هیئت تشخيص را خواهد داشت كه به‌طور صريح اين مطلب در معرفی‌نامه نمايندگي درج‌شده باشد.

ماده ۲۷ ـ درصورتی‌که در معرفی‌نامه نمايندگي به عدم تام‌الاختیار بودن نماينده اشاره‌شده باشد و يا نماينده معرفی‌شده در جلسه رسيدگي به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنانچه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر می‌نماید؛ در غير اين صورت بايد براي يك نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تام‌الاختیار معرفي نمايد.

 

دکمه بازگشت به بالا