کارشناسی-مقررات-جدید

اجازه انتشار حداكثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۹/۸/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران

۲ ـ وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مکلف‌اند نسبت به معرفي دارایی‌های مبناي انتشار و ارائه مدارك و مستندات موردنیاز وفق آیین‌نامه اجرايي فوق‌الذکر اقدام نمايند. روش تعيين ارزش دارایی‌های مبناي انتشار اوراق ازجمله بر اساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري، كارشناس بيمه و ساير معيارهاي مربوط با موافقت كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ مشخص می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا