قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

اجازه استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بین‌المللی، نمایشگاه‌ها، سمينارهاي علمي و فني بین‌المللی و استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان مذكور در بررسي لوايح هیئت دولت مصوب هیئت‌وزیران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۴ مقرر نمود:

۱ ـ وزارت دادگستري ترتيبي اتخاذ نمايد كه در حد امكان از تجربيات و خدمات كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بین‌المللی مربوط به طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران استفاده شود.

۲ ـ وزارت دادگستري در صورت لزوم اعضاي كانون كارشناسان رسمي دادگستري را براي شركت در نمایشگاه‌ها و سمينارهاي علمي و فني بین‌المللی مربوط به تخصص آنان معرفي نمايد.

دبيرخانه كميسيون لوايح هیئت دولت ترتيبي اتخاذ نمايد تا در مواقع ضروري از نظرات تخصصي كارشناسان رسمي دادگستري در بررسي لوايح مختلف استفاده شود.

دکمه بازگشت به بالا