قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستي اموال افراد خارج كشور مصوب  شوراي عالي قضايي

دستورالعمل به كليه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامي سراسر كشور

بازگشت به شماره ۳۱۸۹/۴/۶۵/۱۱ ـ ۲۴/۲/۱۳۶۵ به‌منظور رفع اشكال و تعيين تكليف كليه اموال توقيفي كه در اختيار بخش اجرائي دادستاني يا بنياد مستضعفان يا بنياد شهيد يا بنيادهاي ديگر هست و بيان ضابطه (دستورالعمل) براي توقیف‌های بعدازاین در جلسه ۱۴۲ – ۲۹/۴/۱۳۶۵ شوري به تصویب رسيد:

ب – در مورد اموالي كه تاكنون تحت سرپرستي قرارگرفته به طریق زير اقدام گردد:

۱ – اموال افرادي كه از خارج كشور بازمی‌گردند پس از بررسي سوابق اتهامي در صورت وجود دلایل كافي بر مجرميت پرونده به دادگاه ارسال تا حكم مقتضي صادر نمايند و در صورت فقد دلایل كافي با صدور قرار منع پيگرد و حكم دادگاه مبني بر رفع توقيف (سرپرستي) يا توقيف ثبتي اموال غیرمنقول، به مدت‌زمان معيني به ايشان مسترد شود.

۲ – اموال افرادي كه از خارج بازنگشته‌اند، سوابق اتهامي اين افراد نيز با كسب اطلاعات از مراكز دولتي و اقارب و نزديكان و ديگر مراكز و اعلان در جرايد موردبررسی قرارگرفته و پس از جمع‌آوری ادله پرونده را در دادسرا تكميل و براي صدور حكم به محكمه فرستاده شود كه در صورت رأي بر استرداد اموال تحويل مرجع ذينفع شده و در صورت عدم‌کفایت دليل اگر به صاحب اموال يا قائم‌مقام قانوني وي دسترسي باشد مال برگشت داده می‌شود والا حكم فروش اموال بر اساس كارشناسي رسمي دادگستري صادر و توسط دادسرا اجرا و وجوه حاصله به‌حساب اماني واريز گردد.

دکمه بازگشت به بالا