قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه کانون وکلا مصوب ۱۳۲۰ وزیر دادگستری

نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وكالت مقرر مي‌شود:

ماده ۱ ـ كانون وكلاء دادگستري در مقر دادگاه استان تشكيل مي‌شود و همه وكلاء و كارگشاياني كه در حوزه دادگاه استان اقامت دارند كارمند كانون آن استان هستند .

ماده ۲ـ تا وقتي كه در همه استان‌ها كانون تشكيل نشده همه وكلاء و كارگشايان كشور كارمند كانون مركز خواهند بود .

ماده ۳ـ كانون وكلاء به وسيله هيئت مديره اداره مي‌شود.

ماده ۴ـ هيئت مديره كانون مركز داراي دوازده تن كارمند اصلي و شش تن كارمند جانشين است كه از بين وكلاء تعيين مي‌شوند. هيئت مديره داراي دو نايب رئيس و دو بازرس و دو منشي است.

ماده ۵ ـ رياست كانون با وزير دادگستري است و مي‌تواند از طرف خود نماينده تعيين نمايد.

ماده ۶ ـ كانون داراي چهار شعبه زير است كه تابع هيئت مديره كانون هستند:

۱ـ كمك قضائي

۲ـ راهنمائي

۳ـ نظارت و بازرسي

۴ـ كارآموزي و سخنراني

ماده ۷ـ هر شعبه داراي رئيس و معاون (در صورت اقتضا) مي‌باشد كه از بين هيئت مديره يا ساير وكلا تعيين مي‌شوند.

ماده ۸ ـ كانون بنابر تصويب وزير دادگستري براي بررسي به قوانين و ساير كارهاي وابسته مي‌تواند از وكلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و كميسيون‌هاي ديگري تشكيل دهد.

ماده ۹ـ كانون داراي مدير داخلي است كه امور حسابداري مستقيماً و همچنين دبيرخانه و كتابخانه نيز تحت نظر او خواهد بود و به عده لازم كارمند دفتري و غيردفتري خواهد داشت.

ماده ۱۰ـ هيئت مديره در هر دوره در خردادماه براي مدت دو سال تعيين مي‌شود و در دوره‌هاي بعد قابل انتخاب هستند و تا هيئت مديره جديد انتخاب نشده هيئت سابق به كار خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۱ـ كارمندان هيئت مديره و جانشينان مستقيماً از طرف وزير دادگستري تعيين مي‌شوند. نايب رئيس‌ها و بازرس‌ها و منشي‌ها را وزير دادگستري از بين هيئت مديره تعيين خواهد نمود.

ماده ۱۲ـ تعيين و انفصال رؤسا و معاونين و كارمندان شعب و ساير مستخدمين آن به پيشنهاد هيئت مديره كانون منوط به تصميم وزير دادگستري خواهد بود.

ماده ۱۳ـ كارمندي هيئت مديره افتخاري است ولي به رؤسا و كارمندان شعب ممكن است مقرري داده شود و به مستخدمين كليتاً مقرري داده مي‌شود.

ماده ۱۴ـ در صورتي كه يكي از كارمندان اصلي هيئت مديره فوت شود و يا استعفا نمايد و يا چهارماه متوالي بدون عذر موجه حاضر نشود، وزير دادگستري يكي از كارمندان جانشين را براي بقيه مدت به جاي او تعيين خواهد نمود.

ماده ۱۵ـ هيئت مديره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نيز ممكن است به دستور وزير دادگستري يا نماينده ايشان و يا دعوت نايب رئيس به طور فوق العاده تشكيل شود.

ماده ۱۶ـ جلسات هيئت مديره فقط با حضور بيش از نصف عده كارمندان رسميت خواهد داشت.

ماده ۱۷ـ رئيس يا نماينده ايشان يا هر يك از نائب رئيس‌ها كه حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر هيچ يك حاضر نباشند مسن‌ترين كارمندان جلسه را اداره مي‌نمايد.

ماده ۱۸ـ خلاصه گفتگوي هر جلسه را يكي از منشي‌ها به تعيين رئيس جلسه مي‌نويسد. و اگر هيچ يك از منشي‌ها حاضر نباشند يكي از جوان‌ترين كارمندان به تعيين رئيس جلسه خواهد نوشت و بايد به امضای حاضرين برسد.

ماده ۱۹ـ كليه نامه‌هاي صادر از كانون به امضاي رئيس يا نماينده رئيس و يا يكي از نائب رئيس‌ها خواهد رسيد و رؤساي شعب نامه‌هاي راجع به شعبه كه رياست آن را دارند امضاء مي‌نمايند.

ماده ۲۰ـ در غياب رؤساء شعب يا در موقعي كه آنها معذور از مداخله باشند يكي از نائب رئيس‌ها يا بازرسان به كار آن شعبه رسيدگي نموده و نامه‌هاي صادر از آن را امضاء مي‌نمايد.

ماده ۲۱ـ بودجه هر سال كانون تا آخر اسفند سال گذشته بايد تهيه شده و پس از تصويب هيئت مديره و وزير دادگستري به موقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه به تصويب نرسد هزينه جاري و كارمزد به تصويب هيئت مديره و اجازه وزير دادگستري طبق بودجه سال پيش پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۲ـ(اصلاحي ۵/۲/۱۳۲۲) هزينه كانون از درآمد بهاي وكالتنامه و پوشه و دفاتر به نرخ‌هائي كه از طرف هيئت مديرة كانون تعیين و به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد تأمين خواهد شد.

ماده ۲۳ـ(منسوخه ۵/۲/۱۳۲۲)

ماده ۲۴ـ(منسوخه ۵/۲/۱۳۲۲)

ماده ۲۵ـ كانون مي‌تواند از وكلا و غير وكلا قبول هديه نمايد.

ماده ۲۶ـ پول‌هاي كانون بايد در يكي از بانك‌هاي معتبر كه از طرف هيئت مديره تعيين مي‌شود سپرده شود و هيچ‌وقت بيش از پانصد ريال نبايد در صندوق كانون پول نگاه داشته شود.

ماده ۲۷ـ چك‌ها و تعهدات مالي بايد داراي دو امضاء باشد يكي امضای رئيس حسابداري و ديگري امضای رئيس يا نماينده ايشان با يكي از نائب رئيس‌ها و يا يكي از بازرس‌ها.

ماده ۲۸ـ تفريق بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد بايد به تصويب هيئت مديره و وزير دادگستري برسد.

ماده ۲۹ـ خلاصه گزارش كارها و درآمد و هزينه كانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد بايد چاپ شده و براي وزارت دادگستري و وكلا فرستاده شود.

دکمه بازگشت به بالا